logo3
logo2
logo1

"Ufajmy znawcom, nie ufajmy wyznawcom"
Tadeusz Kotarbiński

Regulamin świadczenia usług na portalu reshumana.pl

 

 1. Postanowienia wstępne
 1. Wydawcą serwisu internetowego reshumana.pl (w dalszym tekście Regulaminu: „serwis”) jest Quality Writing Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000534078, NIP 5272725702, REGON 36034591200000 (dalej: „Spółka”), adres: ul. Marszałkowska 115 lok. 369A, 00-102 Warszawa. Serwis umieszczony jest w domenie reshumana.pl pod adresem URL: http://www.reshumana.pl.
 2. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z serwisu:
 • połączenie z siecią internet (przewodowe lub bezprzewodowe);
 • przeglądarka internetowa umożliwiająca wywołanie i przeglądanie plików hipertekstowych (HTML) na ekranie komputera, smartfonu lub innego urządzenia elektronicznego;
 • oprogramowanie umożliwiające czytanie plików PDF, mp3 oraz mp4.
 1. Usługi udostępniane w serwisie mogą mieć charakter nieodpłatny lub odpłatny – w formie płatnej subskrypcji. Korzystanie z konkretnych usług udostępnionych w serwisie może wymagać rejestracji użytkownika.
 2. W kontaktach z użytkownikami serwisu, Spółka korzysta z urządzeń służących do porozumiewania się na odległości. Wykorzystywane przez Spółkę środki komunikacji, o ile nie wskazano inaczej, to:

e-mail: kontakt@reshumana.pl

 1. Zawartość i zasady korzystania z serwisu
 1. Celem serwisu jest umożliwienie użytkownikom dostępu do rozpowszechnianych w nim materiałów, w tym materiałów ukazujących się w wydaniach drukowanych dwumiesięcznika „Res Humana” i czasopisma naukowego „Res Humana – Scientia” oraz dostępu do innych usług świadczonych elektronicznie.
 2. Wszelkie prawa do serwisu należą do Spółki, zaś prawa do poszczególnych elementów jego zawartości (tj. tekstów, grafiki, zdjęć, oprogramowania i pozostałych elementów chronionych prawem) – do Spółki lub do podmiotów, których materiały zgodnie z prawem są udostępniane przez Spółkę w serwisie. Serwis w całości, jak i poszczególne elementy jego zawartości, podlegają ochronie przewidzianej przepisami prawa, a w szczególności ustaw: ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 (tj. Dz. U. z 2006r. nr 90 poz. 631); ustawy o ochronie baz danych z dnia 27 lipca 2001 r. (Dz. U. z 2001 nr 128 poz. 1402); ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (tj. Dz. U. z 2003 nr 153 poz.1503).

Korzystanie przez użytkowników z serwisu oraz z materiałów rozpowszechnianych w serwisie możliwe jest jedynie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych. Każde inne wykorzystanie serwisu i poszczególnych elementów jego zawartości bez pisemnej zgody Spółki lub bez pisemnej zgody innych uprawnionych jest zabronione. Oznacza to zakaz kopiowania, zwielokrotniania, dokonywania obrotu, rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie serwisu i poszczególnych elementów jego zawartości. Informacje na temat możliwości uzyskania licencji na korzystanie z zamieszczonych w serwisie konkretnych materiałów chronionych prawem można uzyskać kierując zapytania na adres e-mail: redakcja@reshumana.pl.

 1. Zakupu za pośrednictwem formularza w zakładce serwisu pn. „Księgarnia” książek wydawanych w ramach serii wydawniczej Biblioteka „Res Humana”, jak również prenumeraty dwumiesięcznika „Res Humana”, dokonuje się poprzez dokonanie wpłaty na rachunek wydawcy, tj. Towarzystwa Kultury Świeckiej im. Tadeusza Kotarbińskiego wraz z podaniem dokładnego adresu nabywcy. Zamieszczony w serwisie wykaz książek ma charakter wyłącznie informacyjny. Spółka nie jest ich sprzedawcą, jak również nie pośredniczy w procesie sprzedaży i płatności oraz nie ponosi odpowiedzialności za dotyczące ich transakcje. Zapytania oraz ewentualne reklamacje kierowane na adres e-mail biblioteka@reshumana.pl będą przekazywane wydawcy.
 1. Subskrypcja
 1. Subskrybent jest uprawniony do dostępu do treści serwisu reshumana.pl za pomocą maksymalnie 3 (trzech) różnych urządzeń z dostępem do internetu. Udostępnienie subskrypcji osobom trzecim jest niedozwolone.
 2. Subskrybentem może być osoba fizyczna w wieku co najmniej 16 lat, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.
 3. Zawarcie umowy i realizacja zamówień następuje po złożeniu przez Subskrybenta zamówienia z prawidłowymi i kompletnymi niezbędnymi danymi teleadresowymi oraz po dokonaniu płatności przelewem za pośrednictwem systemu Przelewy24 (które odbywają się na warunkach określonych przez administratora tego systemu – PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu).
 4. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, za wyjątkiem przerw technicznych i konserwacyjnych..
 5. Ceny usług oferowanych w ramach serwisu podano w kwocie brutto tj. z uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT) w obowiązującej wysokości. Wiążąca dla stron umowy jest cena ujawniona przy usłudze w chwili złożenia zamówienia przez Subskrybenta dla wersji usługi zgodnej z jej opisem.
 6. Spółka na życzenie Subskrybenta wystawi fakturę. Jeżeli faktura ma zostać wystawiona na osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje możliwość nabywania praw i obowiązków, należy podać nazwę podmiotu, adres, NIP oraz inne przewidziane przez obowiązujące przepisy dane niezbędne do wystawienia faktury. Dokonując zakupu w serwisie zamawiający wyraża zgodę na wystawienie faktury w formie elektronicznej (bez podpisu sprzedawcy).
 7. W przypadku, gdy po opłaceniu subskrypcji Spółka nie umożliwi Subskrybentowi dostępu do treści w serwisie, Subskrybent zawiadamia o braku dostępu za pośrednictwem wiadomości elektronicznej na adres: kontakt@reshumana.pl. Jeżeli w ciągu 24 godzin w okresie między poniedziałkiem, godz. 9.00 a czwartkiem, godz. 16.00 lub w pozostałym czasie w ciągu 96 godzin po otrzymaniu takiego zawiadomienia Spółka nie odblokuje dostępu, Subskrybent ma prawo odstąpić od umowy. Aby odstąpić od umowy, należy wysłać wiadomość e-mail na adres: kontakt@reshumana.pl i w jej treści zawrzeć oświadczenie o odstąpieniu z powodu niedostarczenia usługi. Wniesiona opłata zostanie zwrócona na rachunek osoby odstępującej od umowy.
 8. Wszelkie inne reklamacje dotyczące funkcjonowania serwisu winny być zgłaszane na adres e-mail: kontakt@reshumana.pl i powinny zawierać następujące dane: oznaczenie podmiotu składającego reklamację – imię i nazwisko lub nazwa; przedmiot reklamacji. Reklamacje będą rozpatrywane przez Spółkę – w przypadku konsumentów w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji, a w przypadku pozostałych podmiotów – w ciągu 30 dni roboczych od dnia otrzymania tak skonstruowanej reklamacji. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana na adres e-mail wskazany przez Subskrybenta.
 1. Konsument

Na potrzeby niniejszego regulaminu przez konsumenta rozumie się użytkownika będącego osobą fizyczną, zawierającego umowę niezwiązaną bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową. Postanowienia dotyczące konsumenta stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 1. Dostęp do serwisu przez konsumenta przed upływem terminu odstąpienia od umowy.

Subskrybent będący konsumentem może uzyskać dostęp do wszystkich treści serwisu niezwłocznie po zaksięgowaniu płatności, o której mowa w ust. 3, jeżeli złoży oświadczenie


o rezygnacji z prawa do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny, przyjmując do wiadomości, że oznacza to utratę tego prawa (art. 38 ust. 1 pkt 13 ustawy o prawach konsumenta, Dz.U.2023.2759 t.j.). W przeciwnym razie dostęp do serwisu zostanie odblokowany po 14 dniach od zaksięgowania płatności

 1. Informacja dla konsumentów o pozasądowych sposobach rozstrzygania sporów

 

 1. Spółka informuje o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur regulowane są przez odrębne przepisy (np. ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, Dz.U.2001.4.25 ze zm.).
 2. Rozstrzyganie sporów na drodze pozasądowej możliwe jest również w drodze mediacji prowadzonej w formie negocjacji prowadzonych przed mediatorem. Skutkiem mediacji może być zawarcie ugody przed mediatorem, która odzwierciedlać będzie zawarte przez strony porozumienie.

 

 1. Informacja o ochronie danych osobowych

 

 1. Dane osobowe przekazywane przez użytkowników serwisu są przetwarzane przez Quality Writing Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000534078, NIP 5272725702, REGON 36034591200000, adres: ul. Marszałkowska 115, lok. 369A, 00-102 Warszawa
 2. Podane w trakcie rejestracji lub dokonywania zakupu dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji umowy między Spółką a użytkownikiem oraz ewidencji sprzedaży, a jeżeli użytkownik wyrazi na to zgodę, również w celu cyklicznej dystrybucji newslettera informującego o wybranych nowych treściach serwisu.
 3. Użytkownik podaje dane osobowe w sposób dobrowolny, jednakże odmowa ich podania lub niepełne ich podanie może uniemożliwić Spółce realizację umowy lub usługi w należyty sposób.
 4. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, może się także zwrócić o wykreślenie swoich danych z bazy przez Spółkę.
 5. Użytkownik ma m. in. prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia – jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.
 6. Szczegółowe informacje na temat zakresu i sposobu przetwarzania danych osobowych, prywatności, jak również o przysługujących uprawnieniach znajdują się w naszej Polityce prywatności pod adresem

  : ……………………

 

 1. Postanowienia końcowe
 1. Regulamin obowiązuje od chwili udostępnienia na stronie serwisu, tj. od dnia ….2024 r. Spółka zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do Regulaminu. Bez uszczerbku dla jakichkolwiek uprawnień przysługujących konsumentom na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zmiany obowiązują po upływie 14 dni od chwili ich udostępnienia na stronie serwisu. W tym samym terminie zmieniona wersja regulaminu zostanie przesłana pocztą elektroniczną użytkownikom, którzy utworzyli konto użytkownika. Użytkownik, który nie zgadza się na zmianę Regulaminu, może poprzez usunięcie konta użytkownika wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi konta ze skutkiem natychmiastowym do czasu wejścia w życie zmian Regulaminu. Zmiana regulaminu nie wpływa na już zawarte i trwające umowy.
 2. Spółka dołoży wszelkich starań w zakresie prawidłowego funkcjonowania serwisu i dostępnych w nim usług, nie ponosi jednak odpowiedzialności za zaistnienie przerw w funkcjonowaniu serwisu lub dostępnych w nim usług w przypadku zaistnienia problemów technicznych niezależnych od Spółki. Spółka zastrzega sobie możliwość czasowego wyłączenia serwisu w całości lub w części w związku z przerwami technicznymi, a także wprowadzanie nowych rozwiązań funkcjonalnych, w szczególności podnoszących poziom bezpieczeństwa i jakości działania serwisu.
 3. Wszelkie pytania i uwagi dotyczące funkcjonowania serwisu winny być zgłaszane administratorowi na adres e-mail: kontakt@reshumana.pl.
 4. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość oraz pouczenie o prawie odstąpienia od umowy zawartej na odległość stanowią odpowiednio Załączniki nr 1 i 2 do niniejszego Regulaminu, będące jego integralną częścią.
 5. Informacje o obowiązkach usługodawcy i uprawnieniach konsumenta związanych z obowiązkiem dostarczenia zgodniej z umową usługi lub treści cyfrowej, a także informacje związane z uprawnienia do odstąpienia od umowy stanowią Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu, będący jego integralną częścią.
Ta strona internetowa przechowuje dane, takie jak pliki cookie, wyłącznie w celu umożliwienia dostępu do witryny i zapewnienia jej podstawowych funkcji. Nie wykorzystujemy Państwa danych w celach marketingowych, nie przekazujemy ich podmiotom trzecim w celach marketingowych i nie wykonujemy profilowania użytkowników. W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia przeglądarki lub zaakceptować ustawienia domyślne.