logo3
logo2
logo1

"Ufajmy znawcom, nie ufajmy wyznawcom"
Tadeusz Kotarbiński

Procedura kwalifikacji i zasady recenzowania

| 30 grudnia 2023

Manuskrypt artykułu przesłany w formie elektronicznej na adres redakcji poddawany jest dwustopniowej procedurze kwalifikacji:

– ocenie wstępnej – dokonanej przez kolegium redakcyjne m.in. pod kątem spełnienia wymogów formalnych i językowych oraz zgodności z profilem wydawniczym periodyku;

– ocenie recenzentów.

Teksty recenzji przesyłane są autorom. Jeśli recenzent naniesie szczegółowe uwagi bezpośrednio na manuskrypt, autor – oprócz tekstu recenzji – otrzyma manuskrypt z naniesionymi uwagami.

Autor powinien ustosunkować się do uwag i wprowadzić ewentualne poprawki, wskazane w recenzjach. Poprawiony tekst wraz z odpowiedziami na uwagi recenzentów oraz z oświadczeniem o przeniesieniu autorskich praw majątkowych autor wysyła do redakcji.

Redaktor naczelny ma prawo zwrócić się do autora z prośbą o wprowadzenie dalszych koniecznych zmian i poprawek. W konsultacji z redaktorem tematycznym podejmuje on ostateczną decyzję o odrzuceniu bądź przyjęciu artykułu do druku.

 

Zasady recenzowania

 1. Oceny manuskryptu artykułu dokonuje dwóch recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji.
 2. Autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double-blind review process).
 3. Recenzja sporządzana jest na specjalnym formularzu (karta oceny) przekazanym recenzentowi.
 4. Recenzja kończy się jednoznacznym wnioskiem:
 • Praca może być opublikowana.
 • Praca może być opublikowana, pod warunkiem dokonania:
  • niewielkich zmian,
  • znacznych zmian.
 • Praca powinna być odrzucona.
 1. Zasady kwalifikowania lub odrzucenia publikacji przez recenzentów:

– odrzucone są prace napisane niesamodzielnie (w tym: sporządzane za zamówienie przez „sztuczną inteligencję”) oraz prace zawierające poważne błędy merytoryczne;

– pod pojęciem „niewielkie zmiany” rozumie się m.in.: uzupełnienie bibliografii odpowiednio : o krajowych lub zagranicznych autorów, aktualizację tekstu (np. uwzględnienie nowych aktów prawnych), uporządkowanie treści tabel, dokonanie drobnych uzupełnień lub skrótów tekstu, sprawdzenie danych statystycznych, nazwisk i tytułów prac;

– pod pojęciem „znaczne zmiany” rozumie się m.in.: zmianę struktury pracy, rezygnację z niektórych wątków, konieczność odniesienia się do wyników badań innych autorów, które mają istotne znaczenie dla omawianego tematu, rozszerzenie części wnioskowej.

 1. Nazwiska recenzentów poszczególnych artykułów nie są ujawniane; lista recenzentów publikowana jest raz w roku (w ostatnim kwartale) oraz na stronie internetowej.
 2. Recenzenci są zobowiązani do poufności, nie wolno im również wykorzystywać wiedzy pochodzącej z recenzowanego artykułu przed jego opublikowaniem.

Zapora ghostwriting i guest authorship

Ze zjawiskiem ghostwriting mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś inny wniósł istotny wkład w powstanie artykułu i nie ujawnił swojego udziału jako jeden z autorów lub też jego rola nie została ujawniona w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji. W przypadku guest authorship udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem bądź współautorem publikacji. Są one przejawami nierzetelności naukowej i wyrazem braku dobrych obyczajów.

Autorstwo powinno być ograniczone do osób, które wniosły znaczący wkład w koncepcję, projekt, wykonanie i interpretację zgłoszonego badania. Wszyscy, którzy wnieśli znaczący wkład, powinni być wymienieni jako współautorzy. W przypadku, gdy istnieją inne osoby, które uczestniczyły w pewnych istotnych aspektach projektu badawczego, powinny one zostać uznane lub wymienione jako wnoszące wkład.

Autor korespondencyjny powinien wówczas upewnić się, że w artykule uwzględniono wszystkich odpowiednich współautorów oraz że wszyscy współautorzy widzieli i zatwierdzili ostateczną wersję artykułu oraz wyrazili zgodę na jego przesłanie do publikacji.

Aby przeciwdziałać wskazanym przypadkom, redakcja wprowadza następujące procedury:

Każdy z autorów podpisuje oświadczenie, w którym wskazuje, że praca przedstawiona do publikacji jest jego własnym opracowaniem nienaruszającym praw osób trzecich.

W przypadku dwóch autorów jednego artykułu, redakcja wymaga ujawnienia wkładu każdego z nich w powstanie publikacji (z podaniem afiliacji oraz kontrybucji każdego autora w zakresie koncepcji, założeń, metod itd.).

Wszystkie wykryte przypadki nieuczciwości naukowej będą ujawniane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów, w tym instytucji zatrudniającej autora.

Zobowiązuje się do dokumentowania wszelkich przejawów nierzetelności naukowej.

Wzór oświadczenia

OŚWIADCZENIE O PRZENIESIENIU AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH

……………………………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko)

……………………………………………………………………………………………………

(adres zamieszkania)

Niniejszym oświadczam, że:

 1. Jestem autorem/współautorem[1] tekstu pt.: ……………………………………………………………………………………………………………………………
 2. Przenoszę nieodpłatnie na Redakcję „Res Humana – Scientia” autorskie prawa majątkowe w zakresie opublikowania tego artykułu w periodyku ” Res Humana – Scientia ” na okres 24 miesięcy od dnia…………….. Prawa obejmują wszystkie pola eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy z 7 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ze zm.
 3. Utwór jest całkowicie oryginalny, nie był wcześniej publikowany i nie zawiera żadnych zapożyczeń z innego dzieła, które mogłyby spowodować odpowiedzialność Wydawcy, oraz że prawa autorskie Autora do tego utworu nie są ograniczone w zakresie objętym niniejszym oświadczeniem.
 4. Oświadczam, że artykuł nie miał/miał* inne źródła finansowania poza środkami własnymi Autora. W przypadku istnienia dodatkowych źródeł finansowania dla powstania artykułu, oświadczam, że dostarczyły ich:
 5. fundacje i stowarzyszenia:
 6. instytucje publiczne:
 7. instytucje naukowo-badawcze:
 8. inne:

*niepotrzebne skreślić

[1] W przypadku współautorstwa należy podać, jaki procent tekstu przypada na autora niniejszego Oświadczenia.

 

Formularz recenzji wydawniczej

„Res Humana – Scientia“

Tytuł artykułu:…………………………………………………………………………………………………

Recenzent:*……………………………………………………………………………………………………

 1. Czy treść artykułu odpowiada tytułowi: TAK [ ] NIE [ ]
 2. Struktura tekstu: POPRAWNA [ ] NIEPOPRAWNA [ ]

3. Merytoryczna ocena artykułu: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Czy artykuł jest nowatorski: TAK [ ] NIE [ ] CZĘŚCIOWO [ ] 5. Dobór i wykorzystanie źródeł wiedzy: POPRAWNY [ ] NIEPOPRAWNY [ ] 6. Formalna ocena tekstu: (ocena pod względem językowym, poprawność przypisów):

POPRAWNY [ ] NIEPOPRAWNY [ ]

 1. WNIOSEK:

Artykuł nadaje się do druku w przedstawionej formie [ ]

Artykuł nadaje się do druku po uwzględnieniu uwag merytorycznych i redakcyjnych [ Artykuł nie nadaje się do druku [ ]

……………………….

 

data i podpis

*Dane osobowe recenzenta tylko do wiadomości redakcji

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE ARTYKUŁY

 • ZAPRASZAMY TEŻ DO PISANIA!

  Napisz własny krótki komentarz, tekst na stronę internetową lub dłuższy artykuł
  Ta strona internetowa przechowuje dane, takie jak pliki cookie, aby umożliwić podstawowe funkcje witryny, a także marketing, personalizację i analizy, zgodnie z naszą Polityką Prywatności.
  W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia przeglądarki lub zaakceptować ustawienia domyślne. Akceptuje politykę prywatności