logo3
logo2
logo1

"Ufajmy znawcom, nie ufajmy wyznawcom"
Tadeusz Kotarbiński
Wskazówki dla autorów

Objętość i format tekstu

Tekst powinien być zapisany w formacie pliku .doc lub.docx

Objętość tekstu: do 30 000 znaków (tj. ok. 0,75 arkusza autorskiego, łącznie ze streszczeniem, słowami kluczowymi, przypisami i bibliografią).

Tekst powinien być wyrównany do lewego brzegu, z wcięciem akapitowym 0,63 cm.

Marginesy (górny, dolny, lewy i prawy) po 2,5 cm.

Czcionka Times New Roman, wielkość dla tekstu głównego 12 pkt, z interlinią 1,5, dla tytułów i podtytułów 14 pkt.

Układ artykułu

Imię i nazwisko autora/autorów (najwyżej 2-ch).

Nazwa instytucji reprezentowanej (skrócona afiliacja autora/autorów).

Nr ORCID.

Tytuł artykułu w języku oryginalnym.

Tytuł artykułu w tłumaczeniu na język angielski / polski.

Abstrakt (do 1000 znaków) w języku angielskim, który powinien w pełni informować o zawartości artykułu, w tym obejmować prezentację:

Słowa kluczowe w języku angielskim (minimum 3, maksimum 5).

Streszczenie w języku polskim (do 1000 znaków), o zawartości j.w.

Redakcja może poprosić Autora o przygotowanie dodatkowej skróconej wersji artykułu w języku polskim, zawierającej wybrane najważniejsze tezy z pełnym uzasadnieniem lub wszystkie tezy z uproszczonym uzasadnieniem, bez przypisów i bibliografii, o objętości 10.800 lub 14.000 znaków. 

Słowa kluczowe w języku polskim (j.w.).

Klasyfikacja wg kodu JEL (Journal Economic Literature, https://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php).

 

Kategoria artykułu (zgodnie z poniższą klasyfikacją):

Treść artykułu (w tym określenie przedmiotu badań; uzasadnienie wyboru tematu; prezentację stanu wiedzy na wybrany temat; przedstawianie celów/pytań/hipotez badawczych; charakterystykę przyjętej metody badawczej; wskazanie oryginalnych i nowatorskich elementów artykułu oraz ew. jego praktycznych zastosowań). Poszczególne sekcje artykułu należy wyróżnić śródtytułami.

Bibliografia.

Afiliacja (pełna) zawierająca:

Obiekty graficzne i wzory

Wszystkie obiekty graficzne (określane jako tabele, wykresy, schematy lub rysunki) powinny być przywołane w tekście i zamieszczane w tekście jak najbliżej miejsca powołania się na nie.

Nad każdym obiektem graficznym tytuł, napisany czcionką 10 pkt. i pogrubiony, napisany w dwóch wierszach: w pierwszym wierszu wyraz Tabela / Rysunek, w drugim wierszu tytuł wyrównany do lewej. Do oznaczenia kolejności stosuje się jednolitą numerację ciągłą w postaci cyfr arabskich

Pod każdym obiektem graficznym należy podać źródło, z którego został zaczerpnięty, lub informację „opracowanie własne” lub „opracowanie własne na podstawie…”. Wielkość czcionki w przypadku źródeł – 9 pkt., w przypadku kilku obiektów graficznych o takim samym źródle należy stosować zapis: Źródło: jak w tabeli 1 / jak na rysunku 1.

Obiekty graficzne wraz z tytułami i podanymi źródłami powinny mieścić się w kolumnie tekstowej, tzn. kolumnie o wymiarach (po sformatowaniu) 13 x 19 cm.

Należy przygotowywać obiekty na białym tle. Poszczególne elementy mogą być wykonane w odcieniach szarości w taki sposób, aby zawarty w nich tekst był czytelny, lub z wykorzystaniem wypełnienia deseniem.

Jeżeli rysunek przedstawia wyniki badań w postaci wykresu, należy umieścić na nim wartości danych (na słupkach lub obok).

Tekst na rysunkach i w tabelach powinien być napisany czcionką Times New Roman, rozmiar 9 pkt, z odstępem pojedynczym.

Obiekty graficzne nie mogą być skanowane. Rysunki, tabele, wykresy powinny być przygotowane w formatach umożliwiających ich edycję, tzn. w plikach Worda lub Excela.

W przypadku zdjęć lub zrzutów ekranowych należy stosować zapis w formatach rastrowych (psd, tif, jpg).

W tabelach stosuje się odsyłacze literowe. Przypisy dotyczące tabel należy umieszczać bezpośrednio pod tabelą, przed jej źródłem.

W tabelach nie należy zostawiać pustych rubryk. W przypadku braków danych należy stosować następujące znaki umowne:

kreska (-), gdy zjawisko nie występuje,

zero (0), gdy zjawisko istnieje, ale w ilościach mniejszych od liczb, które mogłyby być wyrażone uwidocznionymi w tabeli znakami cyfrowymi (np. jeżeli zjawisko wyrażone jest w tys. ton, znak 0 oznacza, że jego wartość w danym przypadku jest mniejsza niż 0,5 tys. ton),

kropka (.), gdy występuje brak informacji lub brak informacji wiarygodnych,

znak x (x), gdy wypełnienie rubryki ze względu na układ tabeli jest niemożliwe lub niecelowe,

litery bd. (bd.), gdy występuje brak danych.

Teksty w głównych rubrykach główki i boczków tabel rozpoczyna się wielkimi literami, a dalszych stopni główki i boczków – małymi literami. Na końcu nie stawia się kropki, chyba że należy do skrótu.

Do pisania tekstu zawierającego symbole matematyczne i wzory należy wykorzystywać edytor równań. Wzory należy numerować umieszczając numer po prawej stronie w nawiasie okrągłym. Umożliwia się to powoływanie na nie w tekście.

Wypunktowania i wyliczania

Prosimy o używanie wyłącznie myślników lub cyfr arabskich.

Odniesienie w tekście do źródła

W tekście głównym stosuje się tzw. przypisy harwardzkie, umieszczone w nawiasach znajdujących się bezpośrednio w tekście i zawierających nazwisko autora, rok wydania, ewentualnie stronę cytowanej publikacji. Sposób podawania tych danych zależy od kontekstu zdania, np.:

Zdaniem Kowalskiego (2021), zjawisko to jest pozytywne.

Inni autorzy zjawisko to oceniają pozytywnie (Kowalski 2021, s. 222).

Jeśli autorów jest dwóch, wówczas podaje się oba nazwiska, np.:

(Kowalski, Kwiatkowski 2021).

W przypadku trzech autorów postępuje się podobnie, wymieniając wszystkie trzy nazwiska, np.:

(Kowalski, Kwiatkowski, Malinowski 2021).

W przypadku większej liczby autorów wpisuje się pierwszego, a następnie skrót „i in.”, np.:

(Kowalski i in. 2021).

W przypadku odniesienia do kilku publikacji w pierwszej kolejności stosuje się kolejność alfabetyczną, a następnie chronologiczną, np.:

(Kowalski 2005; Kowalski 2012; Kwiatkowski 2012; Kowalski 2015) lub

(Kowalski 2005; 2012; 2015; Kwiatkowski 2012).

W przypadku odniesień do kilku pozycji tego samego autora publikowanych w tym samym roku wprowadza się dodatkowy zapis literowy, np.:

(Kowalski 2012a; Kowalski 2012b) lub (Kowalski 2012a; 2012b).

W przypadku odniesień do publikacji dwóch osób o tym samym nazwisku należy dodać ich inicjały), np.:

(K. Kowalski 2011; Z. Kowalski, 2011).

Cytowanie odbywa się na tych samych zasadach. Konieczne jest, aby dodatkowo w nawiasie podać numer strony, którą cytujemy, np.:

(Kowalski 2021, s. 21).

W przypadku odwołania do aktów prawnych należy podać początek ich nazwy, np.:

(Ustawa … 2021).

W przypadku odwołania do prac zbiorowych (pod redakcją), gdy nie ma możliwości określanie autora danej części pracy, w tekście należy podać tytuł publikacji lub jego skróconą wersję oraz rok publikacji, np.:

(Reklama w procesach konkurencji 2021)

Odwołania do stron internetowych zawierających materiały nie posiadające autora:

(https://pan.pl/) lub np.

(www1) – i właściwy opis w bibliografii.

Bibliografia

W stylu harwardzkim konieczne jest umieszczanie na końcu każdego tekstu pełnej bibliografii – wykazu tych pozycji, które są przywołane w tekście artykułu. Musi być ona sporządzona w porządku alfabetycznym, według nazwisk autorów lub według tytułów (gdy nie ma autora / redaktora / instytucji sprawczej). Prace jednego autora podaje się chronologicznie. W przypadku powtarzania się roku wydania publikacji jednego autora publikacje szereguje się alfabetycznie. Jeżeli dla kilku publikacji ta sama osoba jest autorem lub współautorem (przez co kilka zapisów bibliograficznych zaczyna się od tego samego nazwiska), wówczas najpierw podaje się publikacje samodzielne, a dopiero potem współautorskie. W pracach zbiorowych jako pierwszy element opisu podaje się nazwisko redaktora naukowego ze skrótem (red.).

Generalnie należy stosować następujący porządek zapisów:

Przykłady:

Monografia jednego autora:

Nowacki R. (2009), Reklama, Difin, Warszawa.

Monografia wieloautorska:

Nowacki R., Strużycki M. (2009), Reklama w przedsiębiorstwie, Difin, Warszawa.

Monografia pod redakcją naukową

Nowacki R., Strużycki M. (red.) (2011), Reklama w procesach konkurencji, Difin, Warszawa.

Rozdział książki przypisany do konkretnego autora:

Nowacki R. (2015), Symbolika świąt religijnych i świeckich w przekazach reklamowych, (w:) Wiażewicz J., Zielińska A. (red.), Determinanty i efekty współczesnej aktywności marketingowej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów.

Artykuł w czasopiśmie:

Nowacki R. (2016), Postawy Polaków wobec nieetycznych działań reklamowych w świetle funkcjonowania Kodeksu Etyki Reklamy, „Handel Wewnętrzny”, nr 1.

Artykuł w prasie codziennej:

Dobrański G. (2013), Podstawy rozwoju trwałego i zrównoważonego, „Gazeta Wyborcza”, 15.11.

Publikacja wydana przez instytucje, gdy brak jest autora lub redaktora:

GUS (2015), Rocznik demograficzny, Warszawa.

Źródła elektroniczne:

Howitt P. (2005), Health, human capital and economic growth: a Schumpeterian perspective, Brown University, https://www.econ.brown.edu/fac/peter_howitt/publication/PAHO.pdf [dostęp: 22.12.2011].

Witryny internetowe z materiałami nie posiadającymi autora:

Nazwa strony, pełny adres internetowy, data opublikowania, data dostępu, np. Green Project – Rada Reklamy, https://radareklamy.pl/greenproject/ [dostęp: 26.06.2021].

lub np.(www1) Green Project – Rada Reklamy, https://radareklamy.pl/greenproject/ [dostęp: 26.06.2021].

Uwaga:

W adresach internetowych wersji papierowej tekstu nie stosujemy formatu łączy, a więc np. wpisujemy https://pan.pl/, a nie https://pan.pl/.

Akty prawne:

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694 z późn. zm.), dostępna ……… (i tu odsyłacz do wydawnictwa drukowanego lub miarodajnej strony internetowej).

Manuskrypt artykułu przesłany w formie elektronicznej na adres redakcji poddawany jest dwustopniowej procedurze kwalifikacji:

– ocenie wstępnej – dokonanej przez kolegium redakcyjne m.in. pod kątem spełnienia wymogów formalnych i językowych oraz zgodności z profilem wydawniczym periodyku;

– ocenie recenzentów.

Teksty recenzji przesyłane są autorom. Jeśli recenzent naniesie szczegółowe uwagi bezpośrednio na manuskrypt, autor – oprócz tekstu recenzji – otrzyma manuskrypt z naniesionymi uwagami.

Autor powinien ustosunkować się do uwag i wprowadzić ewentualne poprawki, wskazane w recenzjach. Poprawiony tekst wraz z odpowiedziami na uwagi recenzentów oraz z oświadczeniem o przeniesieniu autorskich praw majątkowych autor wysyła do redakcji.

Redaktor naczelny ma prawo zwrócić się do autora z prośbą o wprowadzenie dalszych koniecznych zmian i poprawek. W konsultacji z redaktorem tematycznym podejmuje on ostateczną decyzję o odrzuceniu bądź przyjęciu artykułu do druku.

 

Zasady recenzowania

 1. Oceny manuskryptu artykułu dokonuje dwóch recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji.
 2. Autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double-blind review process).
 3. Recenzja sporządzana jest na specjalnym formularzu (karta oceny) przekazanym recenzentowi.
 4. Recenzja kończy się jednoznacznym wnioskiem:
 1. Zasady kwalifikowania lub odrzucenia publikacji przez recenzentów:

– odrzucone są prace napisane niesamodzielnie (w tym: sporządzane za zamówienie przez „sztuczną inteligencję”) oraz prace zawierające poważne błędy merytoryczne;

– pod pojęciem „niewielkie zmiany” rozumie się m.in.: uzupełnienie bibliografii odpowiednio : o krajowych lub zagranicznych autorów, aktualizację tekstu (np. uwzględnienie nowych aktów prawnych), uporządkowanie treści tabel, dokonanie drobnych uzupełnień lub skrótów tekstu, sprawdzenie danych statystycznych, nazwisk i tytułów prac;

– pod pojęciem „znaczne zmiany” rozumie się m.in.: zmianę struktury pracy, rezygnację z niektórych wątków, konieczność odniesienia się do wyników badań innych autorów, które mają istotne znaczenie dla omawianego tematu, rozszerzenie części wnioskowej.

 1. Nazwiska recenzentów poszczególnych artykułów nie są ujawniane; lista recenzentów publikowana jest raz w roku (w ostatnim kwartale) oraz na stronie internetowej.
 2. Recenzenci są zobowiązani do poufności, nie wolno im również wykorzystywać wiedzy pochodzącej z recenzowanego artykułu przed jego opublikowaniem.

Zapora ghostwriting i guest authorship

Ze zjawiskiem ghostwriting mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś inny wniósł istotny wkład w powstanie artykułu i nie ujawnił swojego udziału jako jeden z autorów lub też jego rola nie została ujawniona w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji. W przypadku guest authorship udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem bądź współautorem publikacji. Są one przejawami nierzetelności naukowej i wyrazem braku dobrych obyczajów.

Autorstwo powinno być ograniczone do osób, które wniosły znaczący wkład w koncepcję, projekt, wykonanie i interpretację zgłoszonego badania. Wszyscy, którzy wnieśli znaczący wkład, powinni być wymienieni jako współautorzy. W przypadku, gdy istnieją inne osoby, które uczestniczyły w pewnych istotnych aspektach projektu badawczego, powinny one zostać uznane lub wymienione jako wnoszące wkład.

Autor korespondencyjny powinien wówczas upewnić się, że w artykule uwzględniono wszystkich odpowiednich współautorów oraz że wszyscy współautorzy widzieli i zatwierdzili ostateczną wersję artykułu oraz wyrazili zgodę na jego przesłanie do publikacji.

Aby przeciwdziałać wskazanym przypadkom, redakcja wprowadza następujące procedury:

Każdy z autorów podpisuje oświadczenie, w którym wskazuje, że praca przedstawiona do publikacji jest jego własnym opracowaniem nienaruszającym praw osób trzecich.

W przypadku dwóch autorów jednego artykułu, redakcja wymaga ujawnienia wkładu każdego z nich w powstanie publikacji (z podaniem afiliacji oraz kontrybucji każdego autora w zakresie koncepcji, założeń, metod itd.).

Wszystkie wykryte przypadki nieuczciwości naukowej będą ujawniane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów, w tym instytucji zatrudniającej autora.

Zobowiązuje się do dokumentowania wszelkich przejawów nierzetelności naukowej.

Wzór oświadczenia

OŚWIADCZENIE O PRZENIESIENIU AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH

……………………………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko)

……………………………………………………………………………………………………

(adres zamieszkania)

Niniejszym oświadczam, że:

 1. Jestem autorem/współautorem[1] tekstu pt.: ……………………………………………………………………………………………………………………………
 2. Przenoszę nieodpłatnie na Redakcję „Res Humana – Scientia” autorskie prawa majątkowe w zakresie opublikowania tego artykułu w periodyku ” Res Humana – Scientia ” na okres 24 miesięcy od dnia…………….. Prawa obejmują wszystkie pola eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy z 7 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ze zm.
 3. Utwór jest całkowicie oryginalny, nie był wcześniej publikowany i nie zawiera żadnych zapożyczeń z innego dzieła, które mogłyby spowodować odpowiedzialność Wydawcy, oraz że prawa autorskie Autora do tego utworu nie są ograniczone w zakresie objętym niniejszym oświadczeniem.
 4. Oświadczam, że artykuł nie miał/miał* inne źródła finansowania poza środkami własnymi Autora. W przypadku istnienia dodatkowych źródeł finansowania dla powstania artykułu, oświadczam, że dostarczyły ich:
 5. fundacje i stowarzyszenia:
 6. instytucje publiczne:
 7. instytucje naukowo-badawcze:
 8. inne:

*niepotrzebne skreślić

[1] W przypadku współautorstwa należy podać, jaki procent tekstu przypada na autora niniejszego Oświadczenia.

 

Formularz recenzji wydawniczej

„Res Humana – Scientia“

Tytuł artykułu:…………………………………………………………………………………………………

Recenzent:*……………………………………………………………………………………………………

 1. Czy treść artykułu odpowiada tytułowi: TAK [ ] NIE [ ]
 2. Struktura tekstu: POPRAWNA [ ] NIEPOPRAWNA [ ]

3. Merytoryczna ocena artykułu: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Czy artykuł jest nowatorski: TAK [ ] NIE [ ] CZĘŚCIOWO [ ] 5. Dobór i wykorzystanie źródeł wiedzy: POPRAWNY [ ] NIEPOPRAWNY [ ] 6. Formalna ocena tekstu: (ocena pod względem językowym, poprawność przypisów):

POPRAWNY [ ] NIEPOPRAWNY [ ]

 1. WNIOSEK:

Artykuł nadaje się do druku w przedstawionej formie [ ]

Artykuł nadaje się do druku po uwzględnieniu uwag merytorycznych i redakcyjnych [ Artykuł nie nadaje się do druku [ ]

……………………….

 

data i podpis

*Dane osobowe recenzenta tylko do wiadomości redakcji

Ta strona internetowa przechowuje dane, takie jak pliki cookie, aby umożliwić podstawowe funkcje witryny, a także marketing, personalizację i analizy, zgodnie z naszą Polityką Prywatności.
W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia przeglądarki lub zaakceptować ustawienia domyślne. Akceptuje politykę prywatności